Plant CPC

26
Achyranthes
Achyranthes splendens var. rotundata